دانشجویان گرامی صنف چهارم در دانشگاه‌های هرات و کهکشان شرق!
روزگارتان بخیر و نیکو. درس‌های مدیریت رسانه را از پیوندهای زیر دریافت کنید.
دانلود درس اول – چیستی مدیریت رسانه
دانلود درس دوم وظایف مدیران رسانه‌ای
دانلود درس سوم برنامه ریزی استراتزیک در رسانه
دانلود درس چهارم تصمیم گیری در سازمان های رسانه ای
بامهر