پژوهش علمی تحت عنوان “استفاده رسانه های اجتماعی توسط حکومت: تحلیل محتوای صفحات فیسبوک حکومت وحدت ملی افغانستان” از سوی فیصل کریمی، استاد رسانه های جدید دانشگاه هرات امروز ارائه شد. این پژوهش علمی به منظور ترفیع علمی در حضور هیئت داوران، استادان و دانشجویان ژورنالیزم دانشگاه هرات ارائه شد.

چکیده پژوهش:
این پژوهش به منظورتعیین میزان و چگونگی استفاده حکومت وحدت ملی افغانستان از فیس بوک به منظور ارتباط با شهروندان و ترویج فعالیت‌های حکومتی انجام شده است.
ترکیبی از تحلیل محتوای کمی و کیفی برای مطالعه صفحات فیس بوک ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه در یک دوره زمانی سه ماهه (اول سپتامبر تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷)
مورد استفاده قرار گرفت. در طی دوره تحقیق، ۶۹۲ پست و ۲۷۱۸۰ نظر که در صفحات فیس بوک ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه منتشر شده بود، جمع آوری و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که در طول این بازه زمانی، حکومت وحدت ملی افغانستان از فیس بوک برای ارتباطات یک طرفه استفاده می‌‍ کند و با کاربران فیس بوک تعامل ندارد. براساس یافته‌های پژوهش، “متن و عکس” عناصر اصلی ارائه محتویات در صفحات فیس بوک حکومت است. این مطالعه نشان داد که توجه ویژه به اجندای روابط بین المللی، پوشش نشست‌های رسمی و تقویت جایگاه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان، تم‌ها یا مقوله‌‌های اصلی استفاده شده در پست های فیس بوکی حکومت وحدت ملی افغانستان است.

واژه‌های کلیدی:
رسانه‌های اجتماعی؛ فیس بوک؛ حکومت وحدت ملی؛ تحلیل محتوا؛ ارگ ریاست جمهوری؛ ریاست اجراییه، افغانستان

دانلود اسلاید پژوهش