کنفرانس ملی ژورنالیزم برای تدوین نصاب جدید درسی دانشکده‌های ژورنالیزم و ارتباطات جمعی افغانستان در سنبله سال ۱۳۹۲ در دانشگاه کابل برگزار شد.
این کنفرانس با شرکت ۵۰ تن از استادان ژورنالیزم سراسر کشور، نمایندگان چهار دانشگاه امریکایی و نمایندگان و مدیران برخی رسانه‌ها از پنج حوزهء افغانستان از سوی انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح و با حمایت سفارت امریکا در کابل برگزار گردید.
این نصاب جدید درسی با معیارهای جهانی، نیازهای بازار کار رسانه‌ای، ارزش‌های جامعه افغانستان و تکنولوژی محور کردن ژورنالیزم تنظیم شده است.

سخنرانی فیصل کریمی در مورد چشم انداز آینده اجرای نصاب ملی ژورنالیزم دانشگاه های افغانستان

سخنرانی فیصل کریمی در مورد چشم اندازی آینده اجرای نصاب ملی ژورنالیزم دانشگاه های افغانستان

سخنرانی معاون وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس ملی ژورنالیزم

سخنرانی معاون وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس ملی ژورنالیزم

مراسم گشایش کنفرانس ملی ژورنالیزم افغانستان

مراسم گشایش کنفرانس ملی ژورنالیزم افغانستان

1275043_1446402218917350_1037904894_o (1)

از راست به چپ: عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، فیصل کریمی استاد دانشگاه هرات، تری حافیظ استاد دانشگاه بال استیت امریکا - دایان گراسی استاد دانشگاه ایالتی سن حوزه امریکا

از راست به چپ: عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، فیصل کریمی استاد دانشگاه هرات، تری حافیظ استاد دانشگاه بال استیت امریکا – دایان گراسی استاد دانشگاه ایالتی سن حوزه امریکا

کنفرانس ملی ژورنالیزم افغانستان برای تدوین نصاب ملی ژورنالیزم

کنفرانس ملی ژورنالیزم افغانستان برای تدوین نصاب ملی ژورنالیزم

کارگروهی برای میعاری سازی برنامه های درسی

کارگروهی برای میعاری سازی برنامه های درسی

کارگروهی برای میعاری سازی برنامه های درسی

کارگروهی برای میعاری سازی برنامه های درسی

مصاحبه با خبرنگار آی دبلیوپی آر در مورد نیازهای تغییر در نصاب ملی ژورنالیزم

مصاحبه با خبرنگار آی دبلیوپی آر در مورد نیازهای تغییر در نصاب ملی ژورنالیزم