دانشجویان صنف دوم ژورنالیزم دانشگاه هرات!
درس های مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی را از پیوندهای زیر دریافت کنید.

دانلود برنامه درسی مضمون تکنولوژی‌های جدید رسانه‌یی
دانلود درس چیستی و ماهیت تکنولوژی

سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری میشود.
بهروز باشید.

۲ دیدگاه برای “درس‌های فن آوری‌های جدید رسانه‌یی”