دانشجویان گرامی ام در صنف روابط عمومی الکترونیک دانشگاه هرات!
درس‌های مضمون روابط عمومی الکترونیک را از پیوندهای زیر دریافت کنید.

دانلود درسچیستی روابط عمومی الکترونیک
دانلد درس تکنولوژی‌های کاربردی در روابط عمومی الکترونیک

سایر درس‌ها به ترتیب بارگذاری خواهد شد.

سرفراز باشید.