بزودی در این بخش لینک های مفید و مورد نیاز دانشجویان روزنامه نگاری و خبرنگاران قرار میگیرد.