دانشجویان صنف چهارم ژورنالیزم دانشگاه هرات!

درس های مضمون حقوق رسانه را از پیوندهای زیر دانلود کنید.

دانلود برنامه درسی حقوق رسانهcutcaster-photo-100667002-Freedom-of-Speech

دانلود درس نخست چیستی حقوق رسانه

دانلود درس دوم عناصر آزادی رسانه ها

دانلود درس سوم جایگاه حقوقی آزادی بیان

دانلود درس چهارم محدودیت های اسلام بر آزادی بیان

دانلود درس پنجمآزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات

دانلود درس ششم چیستی جرم مطبوعاتی

سایر درس ها به ترتیب بعد از جلسه درس در سایت بارگذاری می شود.