دانشجویان گرامی حقوق رسانه!

همانطوری که در صنف برای تان وعده دادم، برای انجام کنفرانس های صنفی تان و بخاطر شناخت بیشتر از قانون رسانه های همگانی افغانستان،  متن این قانون در جریده رسمی و متن کتاب تحلیلی برقانون رسانه های همگانی نوشته صدیق الله توحیدی در سایت بارگذاری شد و شما می توانید از پیوندهای زیر دریافت نمایید.

دانلود متن قانون رسانه های همگانی

دانلود کتاب تحلیلی برقانون رسانه های همگانی

به امید موفقیت های تان!