دانشجویان گرامی حقوق رسانه!

همانطوری که در صنف برای تان وعده دادم، برای انجام کنفرانس های صنفی تان و بخاطر شناخت بیشتر  حقوق رسانه در منابع علمی و حقوقی،  تعدادی کتاب در حوزه حقوق رسانه و   متن قانون رسانه های همگانی افغانستان درجریده رسمی و متن کتاب تحلیلی برقانون رسانه های همگانی، در سایت بارگذاری شد و شما می توانید از پیوندهای زیر دریافت نمایید.

دانلود قانون اساسی افغانستان

دانلود متن قانون رسانه های همگانی افغانستان

دانلود متن قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان

دانلود متن مقررۀ طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی افغانستان

دانلود کتاب تحلیلی برقانون رسانه های همگانی

دانلود کتاب حقوق رسانه

دانلود کتاب حقوق و اخلاق در ژورنالیزم

بزودی منابع دیگری هم بازگذاری می شود.

ممنون

[facebook][tweet][digg][stumble][Google][pinterest][follow id=”fslkarimi” size=”large” ]

[author ]فیصل کریمی روزنامه نگار و استاد روزنامه نگاری دردانشگاه های هرات و کهکشان شرق است[/author]