دانشجویان عزیز سال سوم ژورنالیزم دانشگاه هرات!

درس های مضمون تکنولوژی های جدید رسانه ای را از پیوندهای زیر دریافت کنید.

دانلود برنامه درسی تکنالوژی های جدید رسانه ای

دانلود درس نخست چیستی و ماهیت تکنولوژی

دانلود درس دوم پیشینه تکنولوژی های رسانه ای

دانلود درس سوم ویژگی های تکنولوژی های جدید رسانه ای

دانلود  درس چهارم  تکنولوژی اینترنت

درس های بعدی به ترتیب بارگذاری خواهد شد.